شرکت بهینه سازی صنایع روشنایی کارسان

موسسین و هیات مدیره

تیم کارسان

شهرام صالحی مدیر عامل
رضا عبدالمالکی ریاست هیات مدیره

شرکت بهینه سازی صنایع روشنایی کارسان

زیر مجموعه های هلدینگ کارامکس